Đại Đức Thích Trừng Sỹ nhận bằng Tiến Sỹ Phật Học (hạng nhất) tại trường Delhi, Ấn ĐộLửa Thử Vàng, Gian Nan Thử Sức

          Nếu trên đời làm một việc gì dễ dàng thì sẽ không gặt hái được kết quả tốt đẹp. Vì ca dao tục ngữ có câu “Lửa thử vàng , gian nan thử sức”.  Câu này có nghĩa là con người có rèn luyện trong khó khăn thì mới thành con người tốt, người có trải qua một cuộc thử thách hay ở trong những hoàn cảnh khó khăn, khổ cực mà vẫn có ý chí đi lên thì người đó mới là con người vững chãi và thành công trong cuộc sống.  Có những người sống trong hoàn cảnh thuận duyên và hạnh phúc, thì khó có thể nhận ra rằng phải sống thế nào để lợi ích cho mọi người.  Và những người này thường dễ bị cuộc sống vật chất lôi cuốn, hoặc  có thể vì danh lợi và những sự xa hoa trong đời chế ngự họ.  Cuối cùng những người này sẽ cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa và ích kỷ.  Và để đi vào một mẫu chuyện có thật của một vị đã trở thành một tu sĩ, mà đã vượt nhiều thử thách để đem cả đời sống của mình dâng cho đạo và giúp cho đời bớt khổ trên hai mươi năm nay.


"Fire Tests Gold, Challenges Try one’s Will."
If you do something so easily in this life, you will not reap good results. Because folk proverb says that, "Fire tests gold, challenges try one’s will." This sentence means that those who have difficulties in training will become good people, who have undergone a test or in the difficulties, hardships and still have the will to go up; these people will be solid and successful in life. There are people who live in good and happy circumstances; it is hard for them to realize how to live for everyone. And these people are often vulnerable to material life, or perhaps are controlled by fame and luxury in their lives. Eventually, these people feel that their lives are too meaningless and selfish. And now I will lead you into a model of a true story that I have been told, this person had become a monk, who overcame many challenges to bring his whole life to be devoted to the Dharma Path, and to help everyone’s sufferings over twenty years.
Sư Chú Pháp Nhãn đã sinh ra và lớn lên ở miền xa thành phố, nhưng vẫn ôn hòa dù cuộc sống vật chất không được sung túc và giàu có.  Tuy vậy, đó là cái duyên trợ giúp cho Sư Chú rất nhiều trên con đường tu học.  Năm 12 tuổi Sư Chú đã tập ăn chay trường, người Bố của Sư Chú đã ăn chay trường trước đó 5 năm, và đã làm gương cho Sư Chú.  Tuy cũng bị thử thách vài lần, nhưng đến lần thứ ba Sư Chú đã kiên quyết ăn chay trường không bị những món ăn mặn lôi cuốn nữa.  Vì hoàn cảnh chung của người dân lúc ấy, nên Sư Chú cũng phải lo phụ giúp cho gia đình vì gia đình anh em đông. Công việc ngoài đồng là công việc của những người sống ở đây.  Nhưng Sư Chú không quản ngại khó khăn vẫn vừa giúp gia đình vừa tham khảo sách vở.  Đến năm 19 tuổi, vì thấy cuộc đời trong cõi ta bà này không thực, nên Sư Chú đã xin Cha Mẹ đi xuất gia cứu đời. 

  
PhahPPhap Nhan (Dhamma Cakkhu) was born and raised in the area far from the city. He has been living happily and peacefully even in a not wealthy and prosperous family. However, it was a good condition to help this young novice a lot on the cultivating and learning way. At the age of 12, this little young boy became a vegetarian. His father was a vegetarian 5 years before, and was also a good example for him. This little young boy was being tested several times for eating meat, but in the third time he was determined to be a vegetarian during his life and he was not appealed by meaty disks. Because of the general people’s situations at that time, he also helped his big family. The work of rice field was the main work for those who lived there. However, he did not mind these hard problems and he both helped his family and tried to learn more. At the age of 19, he realized impermanent life in this shaha world, so he asked his parents that he left home for religious life to become a young monk.


Sư Chú là người ham học và thông minh, chăm chỉ trong sách vở nên học rất nhanh.  Sư Chú đã đến tu học một chùa nhỏ ở cách xa nhà 7 cây số.  Trong chùa đã có 5 vị sư huynh trẻ lớn hơn Sư Chú và đã được học giáo lý và kinh kệ nhiều.  Họ có vẻ nhìn Sư Chú bằng con mắt không vị nể lắm vì cho rằng Sư Chú mới đến tu thôi.  Nhưng chỉ trong hai năm, Sư Chú đã bằng và có thể nói rằng Sư Chú vượt hẳn họ trong việc học hành.  Sư Ông đã tín nhiệm giao cho Sư Chú các công việc lớn nhỏ trong chùa.  Sư Chú đều làm rất cẩn thận cho xong việc chùa. Nhưng vì quá ham học nên có những lúc phải đi học trong những lúc mưa to gió lớn.  Đặc biệt Sư Chú học rất khá về Anh Văn, nên đã có thể giúp được nhiều sư đệ của mình trong vấn đề ngoại ngữ.  


This young novice was inquisitive and intelligent, worked hard on books to learn very quickly. He came to cultivate and lived in a small temple away from home about 7 kilometers. There were five monks both older and younger than him, and they learned Dharma and Sutras well. Because he was a new comer, he seemed not to be respectful much. And only two years, he could catch his brothers up and exceeded them in studies. His Oldest teacher entrusted him and let him to take over either large or small jobs in the temple. He finished all temple jobs carefully. Because of caring of learning, he sometimes had to go to school in rain or in big wind. Especially he studied English well, so he could help his younger Dharma brothers in their language problems.
Quá trình tu học của Sư Chú rất khó khăn, vì không muốn trong chúng phải lo lắng cho việc học hành của mình, nên Sư Chú phải trải qua những chặng đường rất vất vả.  Có khi phải dấu cơm dưới ván giường (chiếc đơn) của mình, vì nếu ăn chiều thì không kịp đến lớp học thêm. Sư Chú không có thời gian để học và cũng không có tiền để trả cho những lớp học của mình.  Nhưng đó là cái duyên thử thách Sư Chú, trong khi những người khác được trả tiền học thì không chịu học đến nơi đến chốn.  Sau khi tốt nghiệp trung học ở đời, cũng như trung cấp Phật Học trong đạo, Sư Chú đạt được hạng giỏi (lại được giải nhất) và đã được phần thưởng.  Sư Chú đã đem về cho Sư Ông xem, và đã xin đến chùa khác để tu học.  Lúc này, Sư Ông và đại chúng rất buồn vì phải xa một vị huynh đệ rất giỏi và dễ thương này.  Tuy được mời ở lại, nhưng Sư Chú đã quyết định đi và thưa với Sư Ông rằng Sư Chú đi để có người khác đến tu sẽ có đủ chỗ cho họ. Sư Ông và mọi người đều để Sư Chú ra đi, nhưng trong lòng thật hối tiếc.
His process of learning was very difficult. Because he did not want the others to worry about his studies, he had to go on the hard way. Sometimes, he had to hide cooked rice under his bed (the wooden bed) because if he had dinner, he could not come to class in time. He did not have time to learn and could not pay school fees. However, it seemed to be good condition to challenge him, while the others who could afford to pay their tuition themselves did not learn well. After graduating from high school of education, as well as high levels of Buddhist Studies, he often achieved good grade (first prize) and was rewarded. He brought these rewards to  his Oldest Monk and brothers to see, and asked for leaving his temple. At that time, they was very sad to see off a very good and cute as this young monk. Although he was invited to stay in the temple, but he decided to leave and he said to the Oldest Monk: “I want to go because if those who want to cultivate will have enough room for them to live.” The Oldest monk and everyone felt so regret to let him go.


Và Sư Chú đã đến ngôi chùa cách chùa Sư Chú không bao xa nhưng có tự do hơn cho việc tu học thêm của Sư Chú.  Chùa này tuy phần ăn uống có chừng mực hơn nhưng phần không khí sinh hoạt đi học bên ngoài có phần thuận tiện hơn.  Sư Chú có thể được học thêm những môn học về tiếng Anh, tiếng Quang Thoại như Sư Chú mong muốn. Sau ba năm, Sư Chú cùng  52 vị tăng ni sinh để đi lên thành phố Sài Gòn để thi tuyển.  Trong số 52 người chỉ có khoảng 21 vị được trúng tuyển kỳ thi này (1997) Sư Chú lại được hạng nhất trong các vị này.
And this young monk came a temple not far away his former temple, where he had more freedom for his cultivating and learning. Although there were simple foods in this temple but the atmosphere was better for him in study activities. He could learn more subjects suc as: English, Madarin, as he wished. After three years, he with 52 young novice monks and nuns went to Saigon to take exams. Among 52 these people, only about 21 had been admitted to this school (1997) and he was first position among them.
Lên thành phố, học tại  Học Viện Phật giáo VN-SGòn, Sư Chú đã tiến bộ từng năm một, năm đầu và năm thứ hai Sư Chú hạng B.  Đến năm thứ ba, Sư Chú đã vượt hẳn lấy hạng A, rồi đến năm thứ tư Sư Chú lấy hạng A, và lấy hạng A của bài luận án. Tổng cộng điểm bốn năm học, Sư Chú đạt được xếp hạng  A, đồng hạng ba trên 200 Tăng Ni sinh viên toàn quốc. 
In the city, studying at the Vietnam Buddhist University-Saigon, he improved each year, in the first year and second year he got grade B. And in the third year he got grade A, then in fourth year he got grade A, as well as in thesis. The four academic years, average general points (AGP), he got A, and was the third among approximately 200 student monks and nuns the whole country.


Kỳ này, Sư Chú được phần thưởng  rất nhiều. Trong thời gian Sư Chú đang học trên thành phố thì Sư Chú vẫn phải trải qua nhiều thử thách, nghịch cảnh như: không có phương tiện xe cộ nhiều, và nhất là Mẹ Sư Chú bị bịnh nặng phải chữa trị trong bệnh viện thành phố hơn ba tháng, khi Sư Chú bước sang năm học thứ hai.  Tới năm 2001, tốt nghiệp ra trường Cử nhân Phật Học, lễ tốt nghiệp này có Thân, Phụ Mẫu tới dự.


            
             This time, this young monk got so many rewards. While studying in the city, he had experienced many challenges and adversity such as : no vehicle, and especially his mother got serious ill in city hospital over three months, when he studied the second school year. In 2001, he graduated B.A. in Buddhist studies, the Bachelor’s Degree in Buddhology - Course IV, the 3rd class – Academic year 1997 – 2001, his Parents attended in this graduation celebration.


 Đại Đức Thích Trừng Sỹ tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học tại Học Viện Phật giáo VN - Sài Gòn (hạng Ba) (1997-2001).
Tốt nghiệp khoảng  3 tháng Thân Mẫu cơn bịnh lại tái phát, lúc đó nhà thhương và bác sĩ bó tay. Gia đình và Sư Chú đưa Thân mẫu về nhà để tiếp tục trị thuốc Đông y, và gia truyền duy trì kéo dài khoảng 8 tháng thì Thân mẫu qua đời. Sư Chú cũng đã trả được ơn nghĩa sinh thành, báo hiếu được cho người Mẹ yêu qúy trong những tháng ngày săn sóc Mẹ khi nằm dưỡng bịnh.
About three months after, his mother’s ill came back and doctors gave up. His family took her home to continue to treat Oriental and traditional medicines during 8 months, then his mother passed away. Also, he showed gratitude to his mother, he took care of his loved mother many months when she was in hospital.
Với tư cách của một hiếu tử trong đạo cũng như trong đời, Sư Chú đã thực hành như Đức Thế Tôn xưa kia đã dạy.  Thời Đức Phật còn tại thế, có vị trưởng giả Cấp Cô Độc rất thương và kính phục Đức Thế Tôn và Tăng đoàn của Ngài.  Ông đã hộ trì Phật pháp hết mình với tất cả của cải Ông đều Cúng dường Đức Thế Tôn, và làm điều thiện giúp cho các người cô độc, nghèo khó.  Nên mọi người gọi Ông là Cấp Cô Độc và đặc biệt nhất là mẫu chuyện của Ông về việc cúng dường Đức Thế Tôn vườn cây để Ngài và Tăng đoàn ở.  Khi ấy, Đức Phật muốn có một khu vườn rộng để có thể sắp xếp hơn 1000 vị đệ tử của Ngài.  Ông Cấp Cô Độc liền mua vườn cây của Thái Tử Kỳ Đà, nhưng Thái Tử muốn thử sự giàu có của Ông nên thách đố nếu Ông có thể trải vàng khắp khu vườn thì sẽ bán cho Ông.  Lúc ấy, Ông thuê người trải vàng khắp khu vườn như đã thương lượng.  Nhưng Thái Tử Kỳ Đà lại nói đất Ông trải hết nhưng còn những cây kia chưa được trải vàng.  Ông nói: “Thái Tử đã hứa mà không làm, thì ai sẽ nghe lời Thái tử khi lên làm Vua?” Nghe vậy, và khi Thái tử biết Ông mua khu vườn rộng để cúng dường Đức Thế Tôn, nên Thái tử nói “Ông cúng dường khu vườn còn tôi cúng dường rừng cây nhé!”  Thế là, từ khi ấy người ta gọi là “vườn cây Kỳ Đà- Cấp Cô Độc”.   


As a role of a pious child in Dharma path as well as in his family, he practiced as Buddha’s teachings. At the time of the Lord Shakya Buddha, there was a wealthy businessman, named Anathapindika, who loved, and admired the Lord Buddha and his Sangha so much.   He was a very good Dharma protector and offered to the Buddha with all his fortune, and he had provided for widows and orphans, and the poor. So people called him Anathapindika and especially his story about his offerings to the Buddha and the Sangha with the Jetavana-vihara (Jeta Grove).   Then, the Buddha wanted to have a suitable large garden for His Sangha of 1,000 monks and more. Anathapindika immediately purchased the estate of Prince Jeta, but the Prince wanted to try his wealth (Anathapindika’s wealth) so the Prince challenged that he would sell it for Anathapindika as much as land Anathapindika could cover with gold. At that time, Anathapindika hired workers who laid a carpet of gold upon the land, stretching in all directions as he negotiated with the Prince.  However, the Prince said that only land covered with gold but all the other trees had not been covered with gold. Ông nói: “Thái Tử đã hứa mà không làm, thì ai sẽ nghe lời Thái tử khi lên làm Vua?” Nghe vậy, và khi Thái tử biết Ông mua khu vườn rộng để cúng dường Đức Thế Tôn, nên Thái tử nói “Ông cúng dường khu vườn còn tôi cúng dường rừng cây nhé!” He said: "When the Prince didn’t do what he promised, who will follow the Prince when he becomes a king?" Hearing this advice, and when the Prince knew that he bought gardens offering to the Buddha, the Prince said: "you offer garden and I offer all trees!" Thế là, từ khi ấy người ta gọi là “vườn cây Kỳ Đà- Cấp Cô Độc”. So, since then it was known as "Garden of Jeta and Anathapindika." Đức Thế Tôn rất thương Ông, nên đến lúc Ông sắp lâm chung Ngài đã nhờ hai đệ tử lớn của Ngài là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan đến khai thị cho Ông Cấp Cô Độc trước khi xả báo chiếc thân giả tạm này.Đức Thế Tôn rất thương Ông, nên đến lúc Ông sắp lâm chung Ngài đã nhờ hai đệ tử lớn của Ngài là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan đến khai thị cho Ông Cấp Cô Độc trước khi xả báo chiếc thân giả tạm này. Gặp Ông, Ngài Xá Lợi Phất dạy Ông thực tập hơi thở vào ra và thuyết pháp cho Ông rằng chiếc thân giả tạm này cũng trở về với tứ đại mà thôi. Nước mắt Ông chảy ròng vì sung sướng được nghe những lời vàng như vậy.

The World-Honored One loved Anathapindika so much, so while Anathapindika was dying, He sent His two major disciples, Shariputra and Ananda to his house to preach Dharma for him before getting off his unreal body. Gặp Ông, Ngài Xá Lợi Phất dạy Ông thực tập hơi thở vào ra và thuyết pháp cho Ông rằng chiếc thân giả tạm này cũng trở về với tứ đại mà thôi. Meeting him, Shariputra taught him to practice breathing in and out and preached to him that the body was also assumed temporary and now returned to the four great elements: Soil element, water element, fire element and air element, (Four tanmatra). Nước mắt Ông chảy ròng vì sung sướng được nghe những lời vàng như vậy. Anathapindika flowed of tears of joy when he heard such golden words.

Chính nhớ lại những lời dạy của Đức Phật, do đó trước khi Thân Mẫu lìa đời, Sư Chú đã đến bên Mẹ với những bài thuyết pháp ngắn về vô thường. Và Sư Chú nhẹ nhàng cầm tay Mẹ hỏi “Mẹ có sợ chết không, cuộc đời vô thường Mẹ hiểu rồi phải không Mẹ? Mẹ ra đi cho thanh thản nhé!”  Thân Mẫu của Sư Chú nói rằng Bà không có sợ chết gì nữa, chính vì vậy Bà cũng ra đi về bên kia thế giới được nhẹ nhàng và an lành.
That made this young novice recall the Buddha’s teachings, so before his Mother passed away, he came to her with a short sermon on impermanence. Và Sư Chú nhẹ nhàng cầm tay Mẹ hỏi “Mẹ có sợ chết không, cuộc đời vô thường Mẹ hiểu rồi phải không Mẹ? And he held her hand gently and asked: "Do you fear of death, Mom? Life is impermanent and you know about that. Mẹ ra đi cho thanh thản nhé!” Mom should leave this world with peaceful mind!” HisThân Mẫu của Sư Chú nói rằng Bà không có sợ chết gì nữa, chính vì vậy Bà cũng ra đi về bên kia thế giới được nhẹ nhàng và an lành. Mother said that she did not fear death anymore, so she passed away tenderly and peacefully.
Sau khi lo xong 49 ngày cho Thân Mẫu, Sư Chú lại tiếp tục đi du học nước ngoài trong 7 năm để lấy bằng Tiến Sĩ.  Và kỳ này Sư Chú lại được giải nhất và đã làm rạng rỡ cho Thân Phụ của Sư Chú.  Những hình ảnh này, Sư Chú khó thể quên được công ơn của Cha Mẹ, và đặc biệt nhờ sự phát nguyện ăn chay của Thân Phụ mình, chính vì vậy Sư Chú đã tu học thành đạt những gì mình ước mơ.  Ông đã là tấm gương cho Sư Chú noi theo và Sư Chú đã tu học đến nơi đến chốn và đem lại vinh dự cho gia đình, Thầy Tổ.      After taking over 49 days of his Mother, he continued to study abroad (India) in seven years to graduate with Doctor of Philosophy’s Degree in Buddhist Studies. Và kỳ này Sư Chú lại được giải nhất và đã làm rạng rỡ cho Thân Phụ của Sư Chú. And this period he was the first class and made ​​his Father so proud.Những hìnhảnh này, Sư Chú khó thể quên được công ơn của Cha Mẹ, và đặc biệt nhờ sự phát nguyện ăn chay của Thân Phụ mình, chính vì vậy Sư Chú đã tu học thành đạt những gì mình ước mơ. These images, he can hardly forget his Parents’ nurture, and special thanks to his Father’s vow of fasting, so now he is successful and achieves all what he has dreamed. Ông đã là tấm gương cho Sư Chú noi theo và Sư Chú đã tu học đến nơi đến chốn và đem lại vinh dự cho gia đình, Thầy Tổ. His Father is a good example for him to follow and he has learned and cultivated well to bring honor to his family, and his Masters, teachers. 

Đại Đức Thích Trừng Sỹ nhận bằng Tiến Sỹ Phật Học tại trường Delhi, Ấn Độ vào ngày  1-3-2009.

Kể lại cuộc đời của một con người thì khó có thể tóm tắt trên vài trang giấy, huống chi là một vị Tăng Sĩ. Nhưng người viết cũng xin kể vắn tắt như vậy cho qúy vị hiểu được giá trị của câu “Lửa Thử Vàng, Gian Nan Thử Sức” là như thế đấy! 


 Recounting the life of a normal person is difficult to summarize in a few pages, especially a monk.  Also, I would like to write this article briefly so that you can understand the value of the proverb,"Fire tests gold, challenges try one’s will", means like that!  


 Kính cầu nguyện cho tất cả qúy vị hưởng được một mùa Xuân Di Lặc và đều vượt qua mọi thử thách để đạt được ước nguyện của mình trên con đường tu học để sớm lên Chánh Đẳng Chánh Giác. Người viết xin kính tặng qúy vị những vần thơ sau:  
 May you all enjoy a Maitreya Spring and overcome all challenges to achieve your wishes on the way to attain Buddha Enlightenment. Also, I offer you the following verses:

Gian Nan Thử Sức

(Challenges Try One’s Will)
Gian nan, đứng nhất, thế mới tài
Đúng là trưởng tử của Như Lai
Sống không đầy đủ và sung túc
Thế mà vẫn học chẳng thua ai,
Lấy bằng tiến sĩ để thực hành
Đưa người vượt khổ, độ chúng sanh,
Dạy người làm thiện, bỏ việc ác
Đem đạo vào đời, cứu dân lành,
Con người đau khổ vì lợi danh
Cũng vì vật chất, và tranh giành
Tham lam, si mê và sân hận
Nhưng đâu biết vô thường đến nhanh,
Vì vậy, vị tu sĩ trẻ này,
Dấn thân vào đời, giảng lời hay
Cho người biết đạo, sống lợi ích,
Cho tha nhân trong cuộc đời này.Nhờ sự trì trí của con người học Phật, đem hết sức lực trí tuệ, thông minh và tài năng để phục vụ chúng sanh.  Đó là báo Ân Chư Phật, và đặc biệt là Sư Chú cũng báo Ân được Thầy  Tổ một cách trọn vẹn.
(Người viết xin ghi lại qua lời kể của Sư Chú Pháp Nhãn)
Minh Phát (Ban biên tập Pháp Nhãn)
Viết xong vào tháng 7 – 2011


(Challenges Try One’s Will)

Though living in difficulty, he was so talent to get a first-class,
HeĐúng là trưởng tử của NhưLaiHeHeHE is a true Buddha’s eldest son,
HisSống không đầy đủ và sung túc life was not wealth and comfortable,
Thế mà vẫn học chẳng thua ai, However, he learned so well as other good students,
He Graduated with Doctor of Philosophy’s Degree for practicing
Helping people off sufferings and saving beings,
Advicing people to do good, to avoid evil,
Bringing Dharma into life, rescuing innocent people,
People are suffering because of fame and personal benefits
As well as material, and fighting,
Greed, ignorance and hatred,
But they do not know that impermanence comes too fast,
That is the reason why this young monk,
Engages in life, teaches Dharma and good words,
Lets people know Dharma, and meaningful life,
He lives for others in this life.


Thanks to his continuation of Buddhist wisdom, intelligence and talent, this young novice works all his best to serve all beings. Đó là báo Ân Chư Phật, và đặc biệt là Sư Chú cũng báo Ân được Thầy It means that he gratitudes to Lord Buddhas, and especially his Masters, teachersTổ một cách trọn vẹn. fully.
 (I have written exactly from recording details as this young novice told)
 
Lay Buddhist: Minh  Phat

Bản tóm tắt Hoa Trái Tu Học của Sư Chú (Nay là Đ. Đ Thích Trừng Sỹ)
từ năm 1987-2011:[i]
-          19 tuổi có duyên tiền kiếp chủng tử xuất gia
-          1987-2009 tại Chùa Linh Nghĩa tại làng Duyên Thạnh phát tâm xuất gia với Ngài Thượng Như Hạ Tịnh. Thầy trò dắt dìu cố công dồi mài kinh luật
-          1987-1989 Hai năm thọ giới Sa Di
-          1989-1993 thọ giới Tỳ Kheo tại Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Khánh Hoà chùa Long Sơn - Nha Trang giới đại đàn Trí Thủ I
-          1990- 1994 : tốt nghiệp Trung Cấp Phật Học tỉnh Khánh Hoà (hạng Hai)
-          1997-2001: tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học tại Học Viện Phật giáo VN - Sài Gòn (hạng Ba)
-          Ngày 2-8-2002 đủ duyên được Thầy Bổn Sư chấp thuận cho đi du học tại trường Delhi, Ấn Độ
-          năm 2004 tốt nghiệp Thạc Sĩ Phật Học tại trường đại học này (hạng Nhất)-first class
-          2005 tốt nghiệp Phó Tiến Sĩ Phật Học tại trường đại học này (hạng Nhất)-first class
-          2006-2009 tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật Học tại trường đại học này.
-          1-3-2009:  chính thức nhận Lấy bằng Tiến Sỹ
-          Ngày 25-3-2010 cho tới nay đủ duyên tu học và hoằng pháp tại HK

                  Hiện nay, Thầy đang ở Chùa Linh Sơn tại Austin, Leander, tiểu bang Texas, và hoằng phát tại Hoa Kỳ.

This brief of Learning and Cultivating of this young monk (now he is Ven. Thich Trung Sy) [i]


Ven. Trừng Sỹ was born in 1968 in Nha Trang City, Khanh Hoa province, Vietnam.
Became a Buddhist novice at Linh Nghia Temple, Dien Khanh district, Khanh Hoa province, Vietnam in 1987.
His Master has been the Most Venerable Thich Nhu Tinh.
Received novice monk’s ordination at this Temple in 1989.
Received fully-ordained monk at Long Son provincial Temple in Nha Trang city, Khanh Hoa province in 1993.
Graduated secondary school in Buddhist Studies in Nha Trang, Khanh Hoa – Course I, the 2nd class – Acedamic year 1990-1994.
Graduated from Vietnam Buddhist University in HCM City with the Bachelor’s Degree in Buddhology - Course IV, the 3rd class –Academic year 1997 – 2001.
Graduated from Delhi University in India with Master of Arts’Degree in Buddhist Studies – the 1st class – Academic year 2002-2004.
Graduated from Delhi University in India with Master of Philosophy’s Degree in Buddhist Studies – the 1st class – Academic year 2004-2005.
Graduated from Delhi University in India with Doctor of Philosophy’s Degree in Buddhist Studies – Academic year 2006-2009.

At present, he has been living at Linh Sơn Temple in Austin, Leander, Texas, and preaching the Dharma in the United States of America.


(His brieft biogarphy in both English and Vietnamese)
[i] https://profiles.google.com/104506108651538696326#104506108651538696326/about 


                              

                                                                                                      
Vietnamese Page        Main Home Page        English Page

           mailto: sonyhappy123@gmail.com