Enlightenment

Sự thành Đạo của Đức Thế Tôn qua những tác phẩm của Thầy Thích Trừng Sỹ

Ngày 1 tháng 1/2012, nhân Vía Lễ Đức Phật Thích Ca thành Đạo (8/12 Âm Lịch), chúng con thành kính dâng lên bài viết này để tưởng niệm Đức Phật.
Chúng con thật hoan hỷ và cảm thấy thân tâm rất an lạc khi đọc được những tác phẩm viết về Đức Phật của Đại Đức Thích Trừng Sỹ.
Trong các điều kỳ diệu trên trái đất này, sự thành đạo của Đức Thế Tôn là một trong sự kỳ diệu tốt đẹp này. Qua lịch sử của con người, thì Đức Thích Ca được xem là bậc vĩ nhân. Còn nếu nói trong chư Thiên thì Đức Thích Ca đã là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác hoá độ chúng sanh cả chư Thiên và nhân loại.

The Enlightenment of the World-Honored One through Ven. Thich Trung Sy’s works
        On Jan. 01, 2012, via ceremony of the Lord Buddha Sakyamuni Buddha (Lunar 08-12), we respectfully offer to this article to commemorate the Buddha.
We feel very happy and very peaceful in body and mind when reading the writings about Buddha by Venerable Thich Trung Sy.       

         In the wonderful things on this earth, the enlightenment of the Buddha is one of these wonders. Through human history, Lord Sakyamuni is considered a great man. If in the gods, Sakyamuni was supreme enlightenment of all beings, and both of  the gods and mankind.

Như trong lời thông bạch Phật Đản, Thầy Thích Trừng Sỹ đã viết:
Kính lạy đức Thế Tôn,
Bậc Cha lành ba cõi.[1]
Đức Từ bi, trí tuệ,
Tỏa sáng khắp muôn phương.
Chúng con một dạ chí thành,
Hướng về quy ngưỡng bậc Thầy nhân thiên.


As in of Buddha's birthday announcement, Thich Trung Sy wrote these following words:

Respectful homage to World-Honored One,
Who is the gentle Father of the three realms.[2]
His loving kindness, compassion, and wisdom,
Shine all over all directions.
We who show our sincere wholeheartedness
Directly turn to admiration of the Teacher of gods and human beings."
         Sự Thành đạo cũng được thể hiện sâu sắc với ngòi bút nghệ thuật của Thầy qua bài viết “Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tóm tắt”:

Xuất gia năm 29 tuổi, học đạo với hai vị đạo sĩ Ālāra KalāmaUddaka Rāmaputta, trải qua 6 năm tu khổ hạnh với 5 anh em của ông Kiều Trần Như (Kondañña), nhà tu Tất Đạt Đa xét thấy rằng việc tu khổ hạnh và cực đoan của họ đã làm chướng ngại cho việc chứng đạo. Người quyết định chọn cho mình lối tu không tham đắm dục lạc và không khổ hạnh ép xác, tức là hướng thực hành Trung Đạo (majjhimāpaṭipadā) với con đường Thánh có tám làn xe chạy: Chánh Kiến (Sammā Diṭṭhi), Chánh Tư Duy (Sammā Saṃkappa), Chánh Ngữ (Sammā Vācā), Chánh Nghiệp (Sammā Kammanta), Chánh Mạng (Sammā Ājīva), Chánh Tinh Tấn (Sammā Vāyāma), Chánh Niệm (Sammā Sati),Chánh Định (Sammā Samādhi).[3]

With the art of this teacher’s pen, Buddha’s Enlightenment is also presented through his writing “Brief History Of Lord Sakyamuni Buddha”:
Leaving home for religious life at the age of 29, learning religion from two ascetics, Ālāra Kalāma and Uddaka Rāmaputta, spending six years practicing asceticism with his five brothers of elder Kondañña, hermit Siddhārtha saw that their religious attainments were compromised by their extreme and ascetic practices. He decided to choose him the way of cultivation without self-indulgence and self-mortification, namely the direction of taking the Middle Way – the noble eightfold Path with the eight-lane freeway: Right View (Sammā Diṭṭhi), Right Thought (Sammā Saṃkappa), Right Speech (Sammā Vācā), Right Action (Sammā Kammanta), Right Livelihood (Sammā Ājīva), Right Effort (Sammā Vāyāma), Right Mindfulness (Sammā Sati), and Right Concentration (Sammā Samādhi). [4]         Những sự kiện về lịch sử Đức Phật, không những cho chúng con noi theo gương Ngài, mà còn là những bài học từ bi, trí tuệ vô cùng qúy giá cho chúng con.  Nếu nói thật thì hình như chưa có lịch sử nào đẹp và tuyệt diệu như hình ảnh Đức Thế Tôn thành đạo.  Ngài giải thoát chính mình ra khỏi những sự cám dỗ của cuộc đời và sự ham muốn của bản thân một cách sáng suốt như vậy.

The historical events of the Buddha have been not only for us to follow His example, but also they are the extremely valuable lessons of compassion and wisdom. If telling the truth, apparently there is not any history as magnificent as the image of Buddha’s Enlightenment. He freed himself from life’s temptations and the desire of himself so wisely.

Trong bài “Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tóm tắt”, Thầy viết mô tả những chi tiết trong sự thành Đạo của Đức Phật như sau:
 “Sau khi dùng bát cháo sữa do nàng Su Dà Ta (Sujata) cúng dường, nhận bó cỏ Kiết tường (Kusa) của người nông phu, đến Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya), Bồ tát Tất Đạt Đa kiên quyết ngồi thiền định dưới cội Bồ đề 49 ngày đêm cho tới khi thành chánh quả.” 

In the writing “Brief History Of Lord Sakyamuni Buddha”, he presented some events for Buddha’s Englightenment as following sentences: 
“After having eaten a milky porridge bowl given him by a young lady named Sujata, received a bunch of auspicious grassess (Kusa) from a farmer, arrived at Bodhgaya, Bodhisattva Siddhārtha determined to sit in meditation under the root of a Bodhi tree for 49 days and nights, until attaining the fruits of enlightenment.”

Vì con người vẫn chưa ra khỏi ngục tù của thân tứ đại này, thì làm sao giải thoát khỏi lục đạo, ta bà này.  Ai cũng nghĩ thoát khỏi cảnh ngục tù của thế gian thì cũng còn có thể được nhưng ngục tù của chính mình thì rất là khó.   Chỉ có các bậc tu hành đắc đạo thì mới thoát được cái thân giả tạo này, và các vị này có thể phi hành tự tại trên cõi ta bà này mà thôi.

Because even a person has not been out of prison of this body of 4 great elements: Soil element, water element, fire element and air element, (Four tanmatra), how he/she can be free from six paths, this saha world. Everyone has thought to escape the prison of this world, however; it is very difficult to escape from his own prison of this body. Only the enlightened religious persons who are practicing well, can escape this unreal body themselves, and they have freedom of being able to fly in this very life.Ai rồi cũng phải sinh ra rồi chết, điều này không ai thoát khỏi.  Chính vì vậy, Đức Thế Tôn mới nghiệm ra rằng “Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh”  (Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh).
Những gì Ngài chứng được đều cho chúng sinh những lợi ích rất lớn và hạnh phúc cho cả nhân thiên. Những chúng sinh nào biết được như vậy thì đều có thể đắc đạo cũng như có những vị tu hành, cao Tăng đã đạt được những quả vị cao.  Nhiều khi chúng sinh vẫn còn mê muội nên nghĩ làm sao ta có thể đat được như các Ngài, nhưng ta không biết rằng “Bồ đề vốn vô thọ” hay “phiền não tức Bồ đề”…

Anyone must also be born and die, nobody can escape this. Therefore, the World Honored One said  that "All sentient beings have Buddha nature"
What He attained to give great benefit and happiness to all living beings of both Gods and humanity. Any being does know this can be so enlightened as well as those who practice well to achieve high level. Many ignorant beings think that how they can achieve as these Masters, but they do not know that "Bodhi have no tree" or "sufferings mean Bodhi " ...


Đẹp thay những lời dạy của Ngài!  Những bài Phật pháp rất hay đi vào lòng người chuyển hoá những người lầm đường lạc lối trở về với chánh đạo.  Các đạo khác cũng phải quy ngưỡng lời dạy của Đức Thế Tôn, các người nổi tiếng có danh vọng trong cuộc đời đều nhận thấy an lạc qua những lời dạy của Ngài.  Chúng sinh nào đã mê muội cũng đều trở về nguồn, bản tánh thật sự của chính mình.


How nice His teachings are! His good Buddhism Dharma is going to transform the wrong people coming back to the right path. The other religions have also threshold teachings of the Buddha, the famous people in life are finding peace through His teachings. Those who are also more confusion know how to come back their original now.Con người dù xấu, đẹp thì cũng đang trang điểm cho một thân tứ đại (mà theo như những vị đã mở ngũ nhãn thì ví nó như một bộ xương khô  mà thôi.)  Nhưng chúng ta thì bận rộn với nó suốt ngày nào là mặc áo đẹp, thoa son chét phấn, thoa hương sáp, và làm đủ thứ để tô điểm cho nó, rồi khi nó bị vô thường thì dù cố gắng trang điểm cho nhiều thì già nua, nếp nhăn vẫn khó xoá mờ đi được.  Và có những người giàu sang, thì chỉ bị một trận lụt là cuốn trôi hết tài sản và người đó cũng trở thành người nghèo mà thôi. Chính vì vậy Đức Phật nghiệm thấy cuộc đời vô thường “thành, trụ, hoại, diệt”, nên Ngài đã quyết định tìm ra con đường giải thoát.

Those who are beautiful or ugly, they are makeup for their body of 4 great elements (which, according to those who have five eyes, the body is just a dry skeleton.) But we are busy with it throughout the day to wear nice clothes, to carmine flea powder, to apply wax flavor, and to do everything to adorn it, and when it is impermanent even we try to make up for it, we cannot get rid of aging, wrinkles fading away. And there are wealthy people, only by a flood washing away all their property and they become poor as well. That is the reason why the Buddha got experience about life: "form, firm, damage, death" so He decided to find the path leading to liberation.


Thầy viết mô tả tiếp:
“Đêm thứ 49, canh đầu, Bồ Tát chứng Túc Mạng Minh (Pubbe nivāsānussati māna), biết rõ nhân quả nhiều đời trước của Ngài; canh giữa, Ngài chứng Thiên Nhãn Minh (Cutūpapāta māna), biết rõ nghiệp báo nhiều đời trước của chúng sanh; canh cuối, khi sao mai vừa mọc, Ngài chứng Lậu Tận Minh (Āsavakkhaya māna), giác ngộ viên mãn (Anuttara samma sambodhi) – phát hiện ra bốn sự thật: Khổ (Dukkha), Khổ tập (Dukkha samudaya ariya sacca), Khổ diệt (Dukkha nirodha ariya sacca), Con đường đưa đến khổ diệt (Dukkha nirodha gāmini patipadā ariya sacca). Cuối cùng, Bồ tát thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni) tại Bồ Đề Đạo Tràng lúc 35 tuổi.”
This teacher wrote:
“On 49th night, in the first night watch, Bodhisattva who obtained “the Reminiscence of Past Births” (Pubbe nivāsānussati māna) knew the causes and effects of his previous lives clearly; in the middle night watch, he who obtained “Clairvoyant supernormal vision” (Cutūpapāta māna) knew karmic retribution of human beings' previous lives clearly; in the last night watch, when morning star arose, he who obtained “the Comprehension of the Cessation of Corruptions” (Āsavakkhaya māna) attained perfect enlightenment (Anuttara samma sambodhi), discorved the four noble Truths: Suffering (Dukkha), the Origin of Suffering (Dukkha samudaya ariya sacca), the Cessation of Suffering (Dukkha nirodha ariya sacca), and the Path leading to the Cessation of Suffering (Dukkha nirodha gāmini patipadā ariya sacca). Finally, Bodhisattva became the Buddha called Sakyamuni in Bodhigaya at the age of 35.”


Khi tìm ra “con đường đưa đến diệt khổ”, thì Đức Phật muốn cứu giúp chúng sinh thoát khổ.  Chính nhờ vậy Đức Phật đã chuyển nỗi khổ thành an lạc, và Ngài không những truyền dạy lại cho đệ tử mình mà còn muốn giúp cho tất cả chúng sinh khác đều được như Ngài.  

When finding "the way leading to cessation of suffering," the Buddha wanted to help sentient beings out of sufferings. Thus, the Buddha transformed sufferings into peace, and he not only preached to his disciples, but also wanted to help all other beings like him.

Bất cứ chúng sinh nào đã hiểu nguyên nhân của khổ, thì sẽ biết được con đường thoát khổ, và sẽ dần dần giải thoát được cho chính mình.  Từ đó, người ấy sẽ có trí tuệ và sẽ đạt được đạo quả trong một ngày không xa.

Any sentient being has to understand the causes of suffering, then he/she knows the path getting out of suffering, and will be gradually freed themselves. Since then, he/she will have wisdom to achieve enlightenment in one day.

Theo như sự kiện lịch sử, Đức Thế Tôn nhận bát cháo sữa của nàng Sujata dâng cúng dường, thì Ngài được phục hồi sức khoẻ và đã đắc đạo. Chính vì vậy nhiều nơi theo truyền thống ở chùa cũng ăn cháo sữa như để kỷ niệm Lễ vía Đức Thích Ca Thành Đạo ngày mùng 8 tháng 12 Âm lịch.

As we know historical events, after the World Honored One ate a milky porridge bowl from a young lady named Sujata, and He felt healthy to attain enlightenment. That is the reason why in many pagodas where they eat milk soup in the Memorial Day of Dec. 8 of Lunar year to remember Him.


Chúng con xin làm một bài thơ để cám ơn những tác phẩm về Đức Thế Tôn của Thầy Thích Trừng Sỹ:


Ngày Vía Lễ Thành Đạo Đức Thế Tôn

Ngày mùng 8 tháng 12
Vía Đức Bổn Sư Thích Ca đạo thành
Lễ kính cầu nguyện Cha Lành
Thành tâm cứu độ chúng sanh muôn loài
Đạo hạnh quả vị Như Lai
Đức Trí Từ Phụ trên đài sen xinh
Thế gian vang tiếng hoan nghinh
Tôn kính một Vị độ sinh ta bà
Lễ Thành Đạo Đức Thích Ca
Phật pháp dạy cho chúng sanh rất nhiều
Ngày xưa chúng con đảo điên
Cũng vì mê muội não phiền, trầm luân
Nay đọc tác phẩm diệu âm
Lịch Sử Đức Phật Thích Ca diệu huyền
Thành Đạo ngày Lễ linh thiêng
Chúng con xin nguyện Chư Hiền Thánh Tăng
Cứu sinh độ thế hàng năm
Mừng Lễ chúng con thân tâm an bình
Xin nguyện độ hết chúng sinh
Đức Phật-Hiện thân Hòa Bình” khắp nơi
Ơn Thầy bài viết tuyệt vời
Cho hàng Phật tử, cuộc đời nở hoa.

Phật tử: Minh Đạt

We would like to write a poem to thank all Buddhist works by Ven. Thich Trung Sy:

The Enlightenment of Lord BuddhaOn Day 8 of December Lunar year
The Lord Buddha Shakyamuni attained enlightment.
We pray the Good Father
Who sincerely wanted to save all beings
And became the Lord Buddha
With virtue, wisdom, He was from the beautiful lotus
The world welcomed Him so much
And revered a Great Person who saved the saha world.
Memorial Day of Lord Sakya Buddha
He had been teaching all beings a lot of Buddhist Dharma
In the old time, we got foolish thoughts
Just because of troubling brain confusion, depression rotation in saha
Now we are reading the Wonderful Dharma teaching:
" Brief History of Lord Sakyamuni Buddha "
Memorial Day is so holy
We would bow to pray Holy Assembly
To save all beings annually
We Celebrate this Memorial Day to train our body and mind peacefully
"Buddha-The Embodiment of Peace"
We gratitude to Thich Trung Sy’s great article
This makes Buddhist’s lives bloom.Lay Buddhist: Minh Đạt (Pháp Nhãn)[1]Ba cõi gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới.
[2] The three realms comprise realm of desire, that of form and that of formlessness
[3]Xem Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta) thuộc Tương Ương Bộ (Samyutta Nikaya, 56: 11).
[4] See the Discourse on the Turning of the Dhamma Wheel (Dhammacakkappavattana Sutta) of Connected Discourses on the Truths (Samyutta Nikaya, 56: 11).
(Kính mời qúy vị bấm vào xem Thầy Thích Trừng Sỹ nói về ngày Thành Đạo bằng tiếng Anh)
(Please click to see the movie of The Dharma talk about Englightment Day by Ven. Thich Trung Sy)