Lord Buddha

(please click here to watch Buddha-The Embodiment of Peace)

Tưởng Niệm Đức Phật A Di Đà
Qua tác phẩm “Đức Phật-Hiện Thân Hòa Bình”Hôm nay (ngày 11 tháng 12/2011), nhân Vía Lễ Đức Phật A Di Đà (17/11 Âm Lịch), chúng con thành kính dâng lên bài viết này để tưởng niệm Đức Phật A Di Đà.

Chúng con thật hoan hỷ và cảm thấy thân tâm rất an lạc khi đọc được tác phẩm “Đức Phật-Hiện Thân của Hòa Bình” của Đại Đức Thích Trừng Sỹ:
 (http://dhammacakkhu.blogspot.com/p/uc-phat-hien-than-cua-hoa-binh-nguoc.html), theo chúng con được biết Đức Phật Thích Ca đã thành Phật nơi cõi ta bà này và cũng là hóa thân của Đức Phật A Di Đà.
Memorial Day of Lord Buddha Amitabha
Through “Buddha-The Embodiment of Peace”(please click here to watch Buddha-The Embodiment of Peace-Part1)

        Today (Dec. 11, 2011), via ceremony of the Lord Buddha Amitabha (Lunar 17-11), we respectfully offer to this article to commemorate the Buddha Amitabha.
        We feel very happy and very peaceful in body and mind when reading the works of
"Buddha -  The Embodiment of Peace"  by  Venerable Thich Trung  Sy

(http://dhammacakkhu.blogspot.com/p/uc-phat -hien-than-crab-nguoc.html), as we know Lord Sakya Buddha became a Buddha in this saha, and also is the reincarnation of Lord Buddha Amitabha.Nhân đây chúng con thành kính cám ơn Thầy Thích Trừng Sỹ đã viết bài này thật hay và ý nghĩa. Nhờ bài này, chúng con đã hiểu Đức Thế Tôn rất nhiều, hiểu lịch sử Đức Phật Thích Ca, hiểu được lời dạy của Ngài, và biết cách thực tập thân tâm an lạc qua sự Hiện Thân Hoà Bình.  Nhờ sự phân tích và diễn giảng thật thành kính của Thầy, nên bài viết này được trình bày thật nghệ thuật và ý nghĩa qua những câu sau: 
In this occasion,  we respectfully thank Venerable Thich Trung Sy who wrote this really interesting and meaningful article. Because of this, we understand very much about the World Honored One, history of Lord Sakya Buddha, to understand His teachings, and how to practice peace in body and mind through the embodiment of Peace. Through Ven. Thich Trung Sy’s analysis and expression was really respectful, so this article was presented  very meaningful and with fine  art through the following sentences:
Chúng ta biết Phật có nghĩa là Người tỉnh thức hoặc là Người giác ngộ. Ở đâu có một người sống chánh niệm và tỉnh giác trong đời sống hằng ngày, thì ở đó vị ấy sẽ là một đức Phật hiện thân, tức là mỗi chúng ta, luôn an trú trong ánh sáng từ bi và trí tuệ của đức Thế Tôn. Con người này có thể đem lại hòa bình tới chúng sanh muôn loài.” 


We know Buddha first means awakened One and enlightened One. There is person leading a life of mindfulness and awareness in a place, in which there is an incarnate Buddha, that is, each of us, always dwelling in the light of loving-kindness, compassion and wisdom of World-Honoured One. This person can bing peace to living things and living beings.
Chính nhờ vậy, Ngài đã truyền dạy cho chúng sinh pháp môn Tịnh Độ là niệm Phật, niệm sáu chữ Hồng Danh “Nam Mô A Di Đà Phật”.  Nam Mô là kính lễ quay về, nương về, còn A Di Đà là tên của Đức Phật đang ở Tây Phương Cực Lạc.  Và Đức Thế Tôn đã thuyết Kinh A Di Đà và Ngài đã khuyên: “Nếu có chúng sinh nào niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ thì sẽ được vãng sanh lên Cực Lạc.  Ở đây, Đức Phật A Di Đà là Vua của cõi này, nên bất cứ ai, hoặc chúng sinh nào nhất tâm niệm Phật đều sẽ được lên cõi Cực Lạc này.
Và đặc biệt là như Thầy Trừng Sỹ cho biết Đức Phật là người tỉnh thức, cho nên ai tỉnh thức thì sẽ có cơ hội thành Phật.Thanks to that, Lord Sakya Buddha had taught sentient beings the dharma concept of  the Pure Land, reciting Buddha’s name, the conception of six  Great letters "Namo Amitabha Buddha".  Namo  means respecfully returning, Amitabha  is also the name of Buddha in the Western Pure Land. And in Buddha Amitabha Sutra, the World Honored One prevailed and advised: “if any beings recites: ‘Namo Amitabha Buddha’, he/she will be reborn to Western Pure Land. Here, Amitabha Buddha is the King of this Pure Land, so anyone, or any beings who recites this Buddha's name will be reborn here.”
        And especially as Ven. Thich Sy Trung writes that the Buddha is the awakened one, so who is awakening will have the opportunity to become a Buddha.


“Là người sống tỉnh thức, chúng ta tu học và thực hành vững chãi lời Phật dạy, chúng ta thưởng thức và nếm được pháp lạc, hương vị an lạc và hạnh phúc thấm nhuần và tỏa mát thân tâm. Từ đây, chúng ta có thể góp phần đem lại hòa bình đích thực cho khắp nơi nơi.”  (trích trong Đức Phật-Hiện Thân của Hòa Bình”-Thích Trừng Sỹ)
As person living consciously, we cultivate, learn and practice the Buddha’s teaching steadily, we enjoy and taste the peaceful Dharma, the fragrance of joyful flavor and happiness is imbued and freshly pervade our body and mind. From here, we can contribute to bringing authentic peace to all over the place." ("Buddha - The Embodiment of Peace" by Venerable Thich Trung Sy)


Cũng vậy, như Đức Thế Tôn đã thuyết pháp trong kinh A Di Đà là ngay ở cõi Cực Lạc Đức Phật A Di Đà cũng đã nguyện rằng “Chúng sinh nào lên cõi Cực Lạc của Ngài rồi cũng sẽ thành Phật như Ngài”.  Đây là một cơ hội rất hy hữu vì khi niệm Phật nhất tâm bất loạn thì mới được Vãng sanh Cực Lạc.
Also, as the World Honored One preached in Buddha Amitabha Sutra that right in the Western Pure Land, Buddha Amitabha had vowed: "Any beings is reborn in his place and he will become Buddha as Him." This is a very rare opportunity for us because only when any beings recites Buddha’s name in concentration, that beings will be reborn in Western Pure Land.Đức Thích Ca là người đã Giác Ngộ nên đã thành Phật, và xưa kia Ngài cũng đã nói “Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành.”  Vậy bây giờ chúng ta muốn được sớm thành Phật, thì chúng ta nên luôn niệm Phật, và hành thập thiện thì chắc chắn chúng ta không những được sớm Vãng sanh Cực Lạc, mà còn sớm được lên Chánh đẳng Chánh Giác nữa.
Lord Sakyamuni Buddha, who was Enlightened and became a Buddha, and formerly he also said: "I was a Buddha already, you will become a Buddha as well." So now we want to become a Buddha soon, then we should always recite Buddha’s name, and do 10 good actions that we not only are soon reborn in the Pure Land, but also soon become a Buddha.


Theo như truyền thuyết, Đức Quan Thế Âm và Đức Đại Thế Chí là con của Đức Phật A Di Đà trong một kiếp xa xưa. Do đó, bây giờ chúng ta thường thấy hình Tam Thánh biểu hiện cho thế giới Cực Lạc là Đức Phật A Di Đà đứng ở giữa, và Đức Quan Âm cầm bình Tịnh thủy bên phải và Đức Đại Thế Chí cầm cành hoa sen bên trái.  Đó chính là khi ai được Vãng Sanh là sẽ thấy các Vị Tam Thánh cùng Thánh chúng đến rước đi.
According to legend, the Guan Yin (Avalokiteshvara) and Mahasthamaprapta were sons of Amitabha Buddha in ancient life. So, now we see the Three-Saint picture for Pure Land that Lord Amitabha Buddha is standing in the middle, and Guan Yin holding a little holy-water vase and Mahasthamaprapta holding lotus flowers. When one is reborn in Pure Land, will see The Three Saints and The Assembly of the Noble (Arya-Sangha) to pick him/her up to the Western Pure Land.


Ngày nay, nhiều người rất thích được lên cõi Cực Lạc, nên qúy vị hãy nên thực tập theo như Thầy Trừng Sỹ đã viết:
“Người đức hạnh là người hành giả có tu tập, có cuộc sống an vui và hạnh phúc, vững chãi và thảnh thơi. Người này có khả năng đem lại hòa bình đích thực cho tự thân và cho tha nhân ngay cuộc đời này. Thực vậy, hương vị an lạc và giải thoát của vị ấy được sáng ngời và tỏa khắp muôn phương. Người đức hạnh có thể là một vị Phật hiện tại cũng như tương lai, có thể là mỗi chúng ta nguyện đi trên con đường an lạc và giải thoát tâm linh, nguyện thắp lên ánh sáng của tình thương, nguyện thắp lên ánh sáng của hòa bình cho số đông và nguyện nới rộng ý nghĩ hòa bình, lời nói hòa bình và việc làm hòa bình để đem lại những hoa trái tình thương và hòa bình cho thế giới.”


Today, many people would love to be up the Western Pure Land, so you should practice as Ven. Thich Trung Sy writes:
“Virtuous person is practitioner with cultivation with a life of tranquil joy and happiness, steadiness and leisure. This person has the ability to bring authentic peace to himself and the others right in this life. Indeed, the perfume of his peacefulness and deliverance is brightly shined and pervades all directions. Virtuous person that can be a present as well as future Buddha can be each of us vowing to go on the path of peacefulness and spiritual emancipation, vowing to light up the light of love, vowing to light up the light of peace for the many and vowing to widen peaceful thoughts, peaceful words and peaceful doings to bring flowers and fruits of love and peace to the world.”
Theo như lời Thầy, thì chúng ta thấy “Tâm tịnh thì ta bà cũng thành Tịnh độ”, “Tâm tịnh cõi nước tịnh” hoặc “Tâm bình thế giới đâu đâu cũng bình”. Đạo lý này cũng thể hiện rất rõ trong bài viết “Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm” (http://thichtrungsy-hoatubi.blogspot.com/p/duc-quan-am.html) của Thầy, chúng con xin trích đoạn sau đây:
According to this teacher’s words, then we find out that "when we feel purified, we will live in the Pure Land," "pure mind will be pure country "or "peace in mind is world’s peace in everywhere". This moral is clearly also in his article "Compassionate Mother Quan Thế  Âm", we want to quote the following excerpt:Như quý vị biết Mẹ hiền Quan Thế Âm (Quan Yin/Avalokiteshvara), Người có tình thương lớn, có khả năng hoan hỷ và lắng nghe những tiếng đau khổ của chúng sanh. Mỗi khi ta gặp hoạn nạn, một lòng ta tha thiết nghĩ tới Mẹ hiền, thì Mẹ hiền sẽ hiện ra ngay và giúp đỡ chúng ta được tai qua nạn khỏi. Trong cuộc sống hằng ngày, Cha ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, Mẹ ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, và con ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm bằng xương bằng thịt có mặt với ta ngay trong cuộc sống hiện tại.
As you know Compassionate Mother Quan Thế Âm (Quan Yin/Avalokiteshvara), who has the great love, has the ability to be happy to listen to sounds of beings’ suffering. Each time we are in distress, we think wholeheartedly about Compassionate Mother, who will be immediately present, help us get out of danger.  In everyday life, our daddy can be a Compassionate Mother, our mom can be a Compassionate Mother, and our child can be a Compassionate Mother in the flesh who is present with us right in the present life.”


Như vậy, Thầy đã không những khuyên chúng ta nên niệm Phật để được an lạc trong cuộc sống hiện tại, mà còn chuẩn bị cho chúng ta có cơ hội Vãng Sanh được lên Cực Lạc khi lâm chung. Trong bài Phật Thích Ca Mâu Ni – Vị Hiện Thân của Hòa Bình” Thầy viết:
Thus, this teacher not only advises us to recite the Buddha’s name for peace in our life right now, but also prepares for us the opportunities that we can be reborn to the Pure Land after death. In "Buddha - The Embodiment of Peace" he wrote:
“Hôm nay, học và nhớ lại những đức tính từ bi và trí tuệ của đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Vị hiện thân của hòa bình, chúng ta nguyện khơi dậy và phát triển những hạt giống thương yêu và hiểu biết, an vui và hạnh phúc nơi tâm thức bình an vì lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay cuộc đời này.”
“Today, learning and recalling the qualities of loving-kindness, compassion and wisdom of Lord Sakyamuni Buddha – the embodiment of peace are to arouse and develop the seeds of love and understanding, joyful tranquility and happiness in peacefully conscious mind for many people.”Thật vậy, Thầy nhắc nhở chúng ta nhớ đến Đức Phật, lời dạy của Ngài nên cũng khuyên chúng ta hãy niệm Phật (có nghĩa là nhớ nghĩ đến Phật) từ nơi tâm mình. Trong bài Phật Thích Ca Mâu Ni – Vị Hiện Thân của Hòa Bình” Thầy viết:
Indeed, he reminds us to remember the Buddha, his teachings should also advise us to recite the Buddha (which means remember thinking Buddha) from the mind. In "Buddha - The Embodiment of Peace" he wrote:
“Học lịch sử Phật giáo, chúng ta biết cuộc đời của đức Phật, là hiện thân của tình thương, của an lạc, của giải thoát, luôn gắn liền với chúng sanh và môi trường thiên nhiên.”

"Learning the history of Buddhism, we know the Buddha’s life, which is the embodiment of love, that of peacefulness, that of freedom, is always connected closely with beings and the natural environment."

 (please click here to watch Buddha-The Embodiment of Peace-Part2)


Trước khi hoàn tất bài viết này, chúng con kính cúng dường Chư Phật bài thơ sau:

Đức Phật

“Đức Phật- Hiện Thân của Hoà Bình”
Là bản nguyện cứu độ chúng sinh
Như thế giới Tây Phương Cực Lạc
Niệm Phật Di Đà sẽ Vãng sinh.


Chúng con cám ơn bài viết hay
Đã dạy chúng con vãng sinh ngay
Từng giây phút sống trong hiện tại
An lạc, giải thoát trong đời này.


Hôm nay, lễ viá Đức Di Đà,
Chúng con niệm Hồng Danh Vua Cha
Để chúng con sớm được giải thoát
Khỏi ưu phiền trong chốn ta bà.

       
Thành kính chúc qúy vị thân tâm thường an lạc.

 Phật tử: Tâm Thành (Pháp Nhãn)Before finishing this dhamma essay today, we would like to offer Lord Buddha a following poem:

                       Lord Buddha

“Buddha-The Embodiment of Peace”
Is The Great Vow to save beings
As in the Western Pure Land,
Reciting Buddha’s name will be reborn there.
We thank him for this good writing
To teach us how to be reborn in Pure Land
Right here in every minute, second in present moment
To be happy and peaceful in this life.

Today, Memorial Day of Lord Amitabha Buddha
We recite name of the King of Pure Land Father
So we will be free sooner
        And get out of sufferings in shaha.

May all of you have peace and happiness in body and mind!

Lay Buddhist: Tâm Thành (Pháp Nhãn)