Phật ĐảnNamo Tassa Bhagavato   Arahato Samma Sambuddhassa

Honour to the Blessed One, the Exalted One, the fully Enlightened One


Phật Tánh Trong Ta
(Nhất thiết Chúng Sinh Giai Hữu Phật Tánh)

Nhân dịp Phật Đản, chúng con xin viết bài cúng dường Đức Phật Thích Ca qua những tác phẩm đặc sắc của Thầy Trừng Sỹ: Đức Phật-Hiện Thân Của Hòa Bình, Thông Điệp Phật Đản, Lịch Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tóm Tắt v.v… (http://dhammacakkhu.blogspot.com/, http://phapnhandharmawheel.blogspot.com/) Buddha Nature In Our Hearts
(All living beings have Buddha-nature)

         On the occasion of Buddha's birthday, we write an article for offering Buddha through Ven. Thich Trung Sy’s excellent works: Buddha-the embodiment of Peace, Vesak’s Message, Brief history of Lord Sakyamuni Buddha etc. ... (Http://dhammacakkhu.blogspot.com/, http://phapnhandharmawheel.blogspot.com/)
Vào mùa Phật Đản năm nay, chúng con thật vui mừng vì được xem những bài viết về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni qua trang blog của Thầy Trừng Sỹ (http://dhammacakkhu.blogspot.com).  Với cách nhìn rộng rãi, và với quan điểm ưa chuộng hòa bình, Thầy Trừng Sỹ đã nhấn mạnh Phật tánh đã nằm sẵn trong mỗi chúng sinh, mà chúng ta đã là con Phật thì ai cũng có một bản tánh như nhau.
        In this year’s Vesak, we are very glad to see the writings about the Buddha Sakyamuni's through the blog page of Ven. Thich Trung Sy (http://dhammacakkhu.blogspot.com). With a broad perspective and loving-peace view, Ven. Thich Trung Sy emphasizes Buddhahood in every being, and we are the Buddhists, who also have same nature.

Dựa vào lịch sử Đức Phật, thì ngay lúc Đản Sanh Ngài đã tuyên bố:

“Thiên Thượng, Thiên Hạ, Duy ngã độc tôn,
Nhất thiết Chúng Sinh Giai Hữu Phật Tánh”

Based on history of Buddha, Gautama was born the moment he declared:
(All over the world, of all beings, only human is uppermost,
although all living beings have Buddha-nature.)


Đây là lời của bậc Giác Ngộ, nên mới sinh ra Ngài đã chứng minh cho toàn thể nhân loại biết điều này.  Chính vì vậy, qua bao nhiêu kiếp tu hành Ngài đã nhận bao nhiêu khổ đau vì chúng sinh để làm sáng tỏ điều này.

Here are the words of the Enlightened One, so He was born to prove to all mankind to know this. Thus, through many lifetimes of cultivating, He had received many sufferings for beings to clarify this.
         Vì chính Đức Phật đã muốn đem ánh sáng giác ngộ này vào mỗi chúng sinh, nên Ngài đã trải qua 6 năm khổ hạnh nơi rừng vắng, không có ai nương tựa.  Nhờ nghị lực quá mạnh, Ngài đã vượt thắng tất cả để tìm ra một con đường giải thoát cho tất cả chúng sinh.

               Because the Buddha wanted to bring this enlightened light into every beings, so He spent six years in deserted forests where He could not refuge to anyone. Thanks to His strong energy, He had overcome all to find a liberation path for all sentient beings.
         Nhờ ánh sáng của Đấng Đại Giác Ngộ, mà chúng con đã hưởng được những phước đức cho đến ngày hôm nay. Hình ảnh Từ Phụ Thích Ca đã giác ngộ, đã cứu cho bao nhiêu chúng sinh còn đang đau khổ vì lợi ích riêng mình hoặc đang chìm ngập trong luân hồi sinh tử.
Thanks to the light of Enlightenment One, that we had received the good fortune until now. Through the image Shakyamuni Buddha, who was born to save how many beings still suffered from their own interests or steeped in saha.


Đấng Đạo Sư của nhân thiên đã làm cho cõi ta bà này hết đau khổ, được hòa bình.  Đấng Từ Phụ của muôn loài đã ban ánh sáng Giác Ngộ đến khắp vũ trụ.  Một con người với lòng Từ Bi và đầy Trí tuệ trong vô lượng kiếp rồi. Chính vì vậy chúng sinh đều thương và kính phục Ngài.
Gods and human’s Master Who had made this saha end sufferings and be peaceful. The all beings’ Father Who gave Enlightenment light to the universe. A Man filled with compassion and wisdom in countless lifetimes. Therefore, all beings have loved and respected Him.
Chúng con một dạ chí thành kính mong Đức Thế Tôn vẫn thương tưởng chúng sinh mà trở lại cõi ta bà để cứu chúng sinh ra khỏi vòng trầm luân. Chúng con thành kính đảnh lễ Đấng Từ Bi, một vị Đạo Sư đã dứt bỏ tham ái của thế gian, chịu mọi khổ đau để cứu giúp chúng sinh từ vô thủy đến nay và cả trong muôn đời sau.
We respectfully hope that The Honored One still all beings so He will come back to saha to save us from sufferings cycle. We respectfully and mercifully bowed to the Master of Compassion, Who had got rid of the worldly desire, and He endured all the sufferings to save all beings from past time until now and in forever.


Nhân đây chúng con cũng xin chân thành cám ơn Thầy Trừng Sỹ đã viết bài “Ánh sáng giác ngộ qua cái nhìn của Bồ Tát Tất Đạt Đa” (The Light of Enlightenment through Bodhisattva Siddhārtha’s vision), chính nhờ bài viết này chúng con đã hiểu rõ thêm được sự thức tỉnh của một con người đã Giác Ngộ trong khu rừng đầy gian khổ với thời tiết khắc nghiệt của Ấn Độ.
By the way we would also like to thank Ven. Thich Trung Sy’s writing “The Light of Enlightenment through Bodhisattva Siddhartha's vision”, thanks to this writing we understand much more about the Enlightened One’s awakening Who was in the woods full of sufferings with severe weather in India.
“Như vậy, trong quá trình tu tập và giác ngộ, Bồ tát phải biết quá trình phát triển kham nhẫn của nội tâm bất kể ngoại cảnh; ngoại cảnh là cảnh bên ngoài, cụ thể là thời tiết và môi trường thiên nhiên. Ở Ấn Độ, vào mùa nóng nhiệt độ có thể lên tới 45 độ C. (45% C. = Celsius/ Centigrade = 120 degrees F. / Fehrenheit), và vào mùa lạnh nhiệt độ có thể 0 độ C. (0% C. = 0 degrees C. Celsius/ Centigrade = 32 degrees F. Fehrenheit). Trong thời đại ngày nay, sống ở trong nhà, chúng ta có đủ quần áo, chăn, gối, nệm, lò sưởi, máy điều hòa… để bảo vệ thân tâm chúng ta rất ấm áp, nhưng đôi lúc chúng ta còn cảm thấy lạnh, nóng, và khó chịu. (http://dhammacakkhu.blogspot.com/p/anh-sang-giac-ngo.html)”
Thus, in the process of cultivation and enlightenment, the Bodhisattva had to learn the process of developing patience of inner mind regardless of the outer scene; outer scene is the external scene, specically weather and natural environment. In India, in the hot season the temperature can reach 45 degrees C. (45% C. = Celsius/ Centigrade = 120 degrees F. Fehrenheit), and in the cold season the temperature can be 0 degrees C. (0% C. = 0 degrees C. Celsius/ Centigrade = 32 degrees F. Fehrenheit). In the present age, living at home, we have enough clothes, blankets, pillows, mattresses, heaters, air-conditioner, etc. to protect our bodies and minds very well, but sometimes we still feel cold, hot, and uncomfortable.
(http://phapnhandharmawheel.blogspot.com/p/light-of-enlightenment.html)

         Điều này đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ là sự Giác Ngộ của Đức Phật Thích Ca không những do trải qua quá trình gian khổ mà còn là hạnh nguyện lực rất mạnh của một vị Bồ Tát đã tu hành nhẫn nhục, từ bi, trí tuệ từ vô lượng kiếp. Ngài đã gieo nhân lành từ lâu, đến kiếp này quả đã chín, nên Bồ Tát Sĩ Đạt Đa đã đắc Đạo Chánh Đẳng Chánh Giác.
         This has proven to us clearly that the Enlightenment of the Buddha was not only due to undergo arduously but also was very powerful virtues of a Bodhisattva Who had trained his patience, compassion, wisdom from countless lifetimes. He had sown good seeds in a long time, and got ripened fruit in this life, so Bodhisattva Siddhartha had attained the Enlightenment.
         Trong mùa Phật Đản với sự nhiệm mầu chúng con thành kính xin đảnh lễ Đức Phật Thích Ca, Vị Vua cõi ta bà, Vị Cha Lành của muôn loài, Vị  Hiền Đức Minh Sư của nhân Thiên. Chúng con kính xin cúng dường Đức Bổn Sư và tất cả qúy vị đại chúng bài thơ sau:
During the Buddha's Birthday season with the miracle, we would respectfully bow to Buddha, the King of saha, the Father of all beings, The Holy Master of gods and human beings. We respectfully make offerings to the Buddha and all of you following poem:


Kính Mừng Phật Đản

Nhân mùa Phật Đản năm nay,
Chúng con đảnh lễ Vị Thầy nhân Thiên,
Ngài đã tu tập Định Thiền
Sao Mai chiếu sáng chứng liền Đạo ngay,
Từ khi Ngài sinh đến nay
Đã hơn hai ngàn sáu trăm năm rồi,
Đạo Phật truyền bá khắp nơi,
Cho hàng tứ chúng ngàn lời Vàng son
Hôm nay, Phật tử chúng con
Đón mừng Ngày Lễ Trăng Tròn tháng Tư.


Phật tử: Nguyên Minh - (Pháp Nhãn)


Happy Reverence of Buddha’s Birthday


Human Vesak season this year,
We celebrating Master of Gods and human,
He had practiced Zen
The Morning Star came up, He got Enlightenment,
Since He was born until now
For more than two thousand six hundred years,
Buddhism spreads everywhere,
For all Buddhists thousand of golden words
Today, all of us, Buddhists are
Happy on April Full Moon Day.
Nguyên Minh (Pháp Nhãn)