Quan Âm


Mùa Xuân Tưởng Niệm Đức Quán Thế Âm
by Minh Tánh

Để tưởng nhớ đến Vị Bồ Tát trong lòng mọi người dù là  Phật Tử hay không là Phật tử đời này nhưng hầu hết ai cũng biết đến danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara/Kwan Yin), hôm nay chúng con thành kính dâng lên Ngài cùng Chư Phật Mười Phương bài viết “Mùa Xuân Tưởng Niệm Đức Quán Thế Âm”.

Memorial Day of Avalokitesvara in Spring.


 
 
 
In order to commemorate Bodhisattva in everyone whether they are Buddhist or a none-Buddhist in this lifetime, but most everyone knows the name of the Bodhisattva Avalokitesvara (Avalokiteshvara / Kwan Yin), today we respectfully offer Him and  the Ten directions of Buddhas the article " Memorial Day of Avalokitesvara in Spring ".
Trong Mùa  Xuân năm nay, ngày 11 tháng 3 Dương lịch là đúng ngày 19 tháng 2 Âm lịch, là ngày tưởng niệm vía Đức Quán Thế Âm đản sanh. Ngài là Vị Đại Sĩ của thế gian.  Đây là một vị Bồ Tát mà hầu hết tất cả Phật tử  đều quen thuộc và thường niệm danh hiệu của Ngài.
In this Spring, March 11, 2012, the date of solar calendar is the date of lunar February 19, this is the memorial day of Avalokitesvara’s birthday. He is The Great Person of the world. This is a Bodhisattva that almost Buddhists are familiar and often recite His name.
Đức Quán Thế Âm theo như bài viết của Thầy Trừng Sỹ, đây là một nhân vật có thật trong đời sống. Nếu chúng ta chỉ cần đổi cách nhìn thì chúng ta sẽ thấy Đức Quan Âm giống như những lời trong bài (http://thichtrungsy-hoatubi.blogspot.com/p/duc-quan-am.html) của Thầy viết:
Avalokitesvara as description of Ven. Thich Trung Sy’s writing, this is a character in real life. If we only need to change our perspective, we will see Avalokitesvara in the words (http://thichtrungsy-hoatubi.blogspot.com/p/duc-quan-am.html) as he wrote:
“Trong cuộc sống hằng ngày, Cha ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, Mẹ ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, và con ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm bằng xương bằng thịt có mặt với ta ngay trong cuộc sống hiện tại.
In everyday life, our daddy can be a Compassionate Mother, our mom can be a Compassionate Mother, and our child can be a Compassionate Mother in the flesh who is present with us right in the present life.”
Thật sự, ai cũng có thể có một tấm lòng từ bi và có tình thương rộng lớn như Ngài.  Nhưng vì chưa tu tập từ bi, nhẫn nhục trong nhiều kiếp như Ngài, nên tâm họ bị hoàn cảnh bên ngoài, danh lợi, vật chất, làm chướng ngại sự tu tập của họ.
Actually, anyone can have a compassionate heart and great love as Him. But because they do not practice compassion, patience in many lives as He has been cultivated, their minds are involved in external circumstances, fame, these overwhelm their practice.
Tuy nhiên, cũng có những người nhờ có tu tập theo hạnh Quán Thế Âm và vì sống trong xã hội, áp bức đầy bất công; họ đã dám biểu lộ ra những tiếng từ bi trong lòng hoặc từ trái tim họ bằng cách giúp đỡ người nghèo khó, nói những lời ái ngữ và hành động với tình thương cho những người xung quanh mình, dân tộc và toàn nhân loại trên thế giới này.
However, there are some people who have practiced as Avalokitesvara, and live in society, full of unjust oppression; they have dared to express the sound of compassion in their heart by helping the poor, speaking words of loving kindness and language with compassion for those around them, people and all human-beings in this world.
Vậy để tâm từ bi của ta mở rộng ra thì chúng ta nên lấy những lời của Thầy Trừng Sỹ thực hành thì chúng ta sẽ vun trồng được những hạt giống tình thương từ tâm và thân ngày càng thêm bao la. Chúng ta hãy cố gắng thực hành những điều như sau:
So for our compassion hearts extend, we should take Ven. Thich Trung Sy’s words in order to practice, we cultivate the seeds of love from our mind and body more and more immense. We should try to practice as following trainings:Thở vào, mình thầm niệm NAM MÔ ĐỨC MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM.
Thở ra, mình cũng thầm niệm NAM MÔ ĐỨC MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM. (Mẹ Hiền Quan Thế Âm-Thích Trừng Sỹ)
“Breathing in, we silently recite NAMO COMPASSIONATE MOTHER QUAN THẾ ÂM (NAMO AVALOKITASVARA BODHISATTVA).
Breathing out, we silently recite NAMO COMPASSIONATE MOTHER QUAN THẾ ÂM (NAMO AVALOKITASVARA BODHISATTVA).” (Compassionate Mother Quan Thế Âm- Ven. Thich Trung Sy)
Nếu chúng ta biết đem tình thương của Bồ Tát Quán Thế Âm gieo vào lòng của mọi người, thì nhân loại trên trái đất này sẽ có hoà bình và hạnh phúc. Và chỉ có tình thương này mới đem lại an lạc thật sự cho chúng sinh trong cõi ta bà này.
If we know to bring the love of Avalokitesvara Bodhisattva to instill in people’s mind, the human beings will have peace and happiness on this earth. And only this love will bring truly peaceful things to beings in this saha.

Trong bài thơ “Hoa Từ Bi”, Thầy Trừng Sỹ cũng đã viết lên những đức tính từ bi và lòng vị tha của Đức Quán Thế Âm, xin hãy cùng nhau thưởng thức lại 10 câu thơ đầy tràn lòng nhân bản của Thầy:
In the poem Compassionate Flowers, Ven. Thich Trung Sy also writes about characters of compassion and loving-kindness of Avalokitesvara, please enjoy ten verses full of his humanity:Hoa Từ Bi
Hoa đạo đức thấm nhuần trong tâm trí,
Hoa từ bi thấm đượm cả non sông.
Mỗi chúng ta là mỗi nhà thi sĩ,
Tặng cho đời những hoa trái thơm ngon.
Dù mai đây xa cách vạn dặm đường,
Chúng ta mãi là người con của Bụt,
Đem ánh sáng từ bi cho đạo Pháp
Đem tình thương trang trải khắp muôn phương.
Dù gian lao cực khổ biết dường nào,
Nhưng vững chãi là vượt qua tất cả.   

Compassionate Flowers


The ethical flowers penetrate into the mind,
Flowers of loving-kindness and compassion are fully filled with mountains and rivers.
Each of us is each of poet,
Offering the world sweet-delicious flowers and fruits.
Although tomorrow is far away from thousands of the route,
We are forever the Buddha’s spiritual children,
Bringing the light of loving-kindness and compassion to the Dharma Path,
Bringing love to spread over all directions.
Though arduousness and miserableness know how to look,
Our steadiness is that we can overcome all.


Để tưởng niệm Đức Quán Thế Âm, vị Bồ Tát có lòng từ bi quán sát những tiếng khổ của thế gian, vị có ba mươi hai ứng hoá thân trong cõi ta bà này để cứu độ chúng sinh, chúng con thành kính dâng lên Ngài bài thơ và chúng con cũng xin cám ơn Thầy Trừng Sỹ với những lời dạy trong bài viết, (Mẹ Hiền Quan Thế Âm-Compassionate Mother Quan Thế Âm- Ven. Thich Trung Sy), xin mời qúy vị xem bài thơ cho vui nhé!
To commemorate the Avalokitesvara, a bodhisattva of compassion who has ability to observe the sufferings of the world, who has thirty two incarnations to save sentient beings, we respectfully offer to Him a following poem and also gratitude Ven. Thich Trung Sy’s teachings in the writing (Compassionate Mother Quan Thế Âm-Ven. Thich Trung Sy), please read this poem for fun!
Mùa Xuân vía Đức Quan Âm


Mùa Xuân vía Đức Quan Âm
Hoa xinh nở rộ, nẩy mầm chồi xanh.
Chúng sinh hạnh phúc an lành,
Mọi người tinh tấn, thực hành từ bi.
Những lời Thầy dạy uy nghi,
Cho hàng Phật tử khắc ghi hành thiền.
Chúng con nhớ ơn Tăng hiền,
Độ sinh ra khỏi những miền trầm luân.
Đạo Phật dạy về tinh thần,
Nhờ Thầy hướng dẫn tâm thân an hòa.
Thiền tập “thở vào, thở ra”
Mỗi niệm Mẹ Hiền Quan Âm Đại Từ.


Minh Tánh- (Pháp Nhãn)

Memorial Day of Avalokitesvara in Spring.

Memorial Day of Avalokitesvara in Spring,
Pretty flowers bloom, green buds sprout
Bringing happiness and peace to all beings
Everyone diligently cultivates, and practices compassion.
This teacher’s teachings are majesty,
For all Buddhists remember to practice meditation.
We are grateful this gentle monk,
Who is trying to save beings out of miserable situations  .
Buddhism teaches about virtue and moral education,
Thanks to his teachings, we have peaceful mind and body.
And practice Meditation "breathe in, breathe out"
Each of our thoughts is reciting Comparssionate Avalokitesvara’s name.
 
Minh Tánh - (Pháp Nhãn)