Spring
Xuân Vô Tận

春無盡

Đọc qua những tác phẩm Xuân của Thầy Thích Trừng Sỹ thì chúng ta thấy rằng cuộc đời lúc nào cũng xuân. Chứ không phải đợi đến mùa mai nở hay đến tháng 1, 2 năm mới.  Thông thường mùa xuân kéo dài trong bốn tháng dương lịch từ tháng 1 đến tháng tư, nhưng nếu nói xa hơn nữa thì “Tâm xuân cõi này là xuân.”

The Endless Spring 
Reading through the works of Thich Trung Sy about  Spring, we see that our life is always spring in any time. It is not to wait the time when plum is blooming or to wait until in January, and February. Normally, spring lasts four calendar months from January to April, but if we think further more " Spring comes in our heart, Spring is over here."


 
Mùa xuân sắp đến, tôi cũng như nhiều bạn khác lên các trang mạng điện tử để tìm vài bài xuân đọc cho vui trong những giờ giải trí.  Tháng trước tôi tìm được một nguồn những bài xuân vô cùng hấp dẫn và mang tính chất rất thiền Phật pháp. (http://www.phapnhan.blogspot.com)
Spring is coming, as many other people, I also enter the e-reading websites to find some articles about spring to read them for fun in leisure time. Last month I found an attractive source of writings about spring that is meditative and has a character of Buddhism’s meditation. (http://www.phapnhan.blogspot.com)


Đó là những năm tác phẩm về Xuân của đại đức Thích Trừng Sỹ.  Những bài viết này vượt thoát thời gian, cho dù Thầy viết từ những năm trước đây, thì vẫn được ứng dụng cho hiện nay và tương lai. Các bạn hãy vào xem thử nhé! (http://thichtrungsyhoatraituhoc.blogspot.com/ tiếng việt và http://phapnhanspring.blogspot.com/ tiếng Anh ) Vì nếu mình phân tích thì sẽ không sâu sắc đạt được những ý tưởng trong bài viết này.

They are five of the great Spring works of Venerable Thich Trung Sy. These articles are beyond time, whether he wrote from the previous years, they are still used for the present and future. Please enter these websites to see and find it out! (http://thichtrungsyhoatraituhoc.blogspot.com/ in Vietnamese and http://phapnhanspring.blogspot.com/ in English ) As if I analysis them, I will not express well all ideas in these writings.

Bài viết về Xuân của Thầy Thích Trừng Sỹ rất tuyệt vời vì không phải người có học vấn mới viết được mà phải là người có lòng nhân hậu và vui tươi mới thấm nhuần đạo pháp biểu hiện qua những ý tưởng hay đẹp như vậy.  Cái hay nhất là những người Đạo Phật nghĩ  rằng họ sẽ thấy cuộc đời hoan hỷ hơn và đều cho rằng tất cả những gì của năm cũ thì già đi và buồn bã trôi qua.  Nhưng cách phân tích của Thầy Thích Trừng Sỹ thì đã định nghĩa chữ Hạnh phúc rất hợp lý với tất cả mọi hoàn cảnh, trong bài “Xuân Hạnh Phúc” có đoạn:
‘Hạnh phúc về thân’có nghĩa là chúng ta rất may mắn làm người có đầy đủ tay, chân, mắt, tai, mũi, lưỡi…Chúng ta có thể nếm được hạnh phúc khi tay, chân ta còn đủ khỏe để đi thiền trong chánh niệm, ngồi thiền trong chánh niệm; mắt ta còn đủ sáng để thấy được mình và người thương của mình đang hiện hữu và giúp đỡ bên nhau; tai ta còn rõ để nghe Pháp thoại và tiếng chim hót; mũi ta ngửi để biết mùi thơm của hoa trái; lưỡi ta nếm để biết hương vị của nó…
‘Hạnh phúc về tâm’ có nghĩa là chúng ta có đủ duyên lành học, hiểu, hành trì và thưởng thức được hương vị an lạc của thân và của tâm. Chúng ta có thể tu tập và chuyển hóa các hạt giống không tích cực nơi tâm của chúng ta như hạt giống buồn, giận, tham lam, ganh tị, si mê…và chúng ta có thể vun bồi và tưới tẩm các hạt giống tốt nơi tâm của chúng ta như hạt giống từ, hạt giống bi, hạt giống hỷ, hạt giống xả…

Ven. Thich Trung Sy’s  writings about Spring are great,  not because only well-educated person can write like that, but also he has goodness and joy, permeates Buddhism and expresses these works through beautiful ideas. The best thing is that Buddhists think that their life are happier and all things in previous year were old and sadly passing away. But analysis of Thich Trung Sy defines the word happiness is very reasonable with all the circumstances, in "The Happy Spring” has a paragraph:
 Happiness of the body” means we are very lucky to make the human body have enough hands, legs, eyes, ears, nose, tongue, etc. We can experience happiness when our hands and legs are still good enough to go in mindful meditation, sit in mindful meditation; our eyes are still bright enough to see our lovers and us existing and helping side by side; our ears are still clear enough to hear Dhamma talk and birdsong; our nose smells to know fragrance of flowers and fruits; our tongue tastes to know their flavours, etc.
“Happiness of mind” means we have enough good conditions to learn, understand, train and enjoy the peaceful taste of our body and mind. We can cultivate and transform the inactive seeds of our mind such as the seed of sorrow, anger, greed, envy, delusion, etc. and we can cultivate and water the good seeds of our mind such as the seed of loving-kindness, that of compassion, that of joy, that of equanimity or indiscrimination, etc.


Theo như định nghĩa của Thầy Thích Trừng Sỹ thì chúng ta thấy rõ được chân hạnh phúc là như thế nào?  Còn nếu qúy vị nào muốn về cõi Cực Lạc của đức A Di Đà thì nên xem “Xuân An Lạc” thì chúng ta sẽ thấy an lạc ngay cuộc đời này. 
“Trải qua các mùa xuân, chúng ta nói những gì Phật nói, nghĩ những gì Phật nghĩ, và làm những gì Phật làm, chúng ta hiểu biết và có niềm tin chân chánh. Chúng ta vững chãi nương tựa Phật, Pháp, Tăng, và ý thức hộ trì giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và giới không sử dụng rượu, bia, các chất ma tuý, và hút thuốc. Ý thức và thực hành được như vậy, đời sống an vui và hạnh phúc, chúng ta thực sự đem lại xuân an lạc tới cho muôn loài.”

        According to the definition of Thich Trung Sy, we clearly see how the true happiness is alike? And if we want to be born in Western Pure Land of Amitabha Buddha, we should read "The Peaceful Spring" then we will see peace in this life soon.
“Spending the springs, we say what the Buddha has said, think what he has thought, and do what he has done, we understand and have right confidence. We take steady refuge in the Buddha, the Dharma, the Sangha, and we are aware to protect the precept of no killing, no stealing, no adultery, no telling a lie, and the precept of no taking alcohol, beer, drugs, and smoke. Aware of practicing so, our life is joyful and happy, we actually bring the peaceful spring for all living things and living beings.”


Để đem lại hạnh phúc và an lạc hơn cho mọi người Thầy đã ghi lại sự chuyển hóa thân tâm trong một “Mùa Xuân Miên Viễn”:
Mỗi khi chúng ta vui, chúng ta an lạc, hoa xuân của chúng ta đẹp và tươi mát, chúng ta có thể đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi người. Tu là để chúng ta có thể gặt hái những hoa trái an lạc và hạnh phúc cho mọi người.

Xuân về trên khắp quê hương
An khang thịnh vượng tình thương dạt dào.”

To bring more happiness and peace for everyone, this teacher has written the transformation of body and mind in his writing The Eternal Spring”:

        Each time we are happy, we are peaceful, our spring flower is beautiful and fresh, and we can bring peacefulness and happiness for everyone. Cultivation is in order that we can gather flowers and fruits of peacefulness and happiness for many persons.

“The spring comes all over our native land,
Healthfulness, prosperousness, overflowing love.”
(The Eternal Spring)


Những mùa xuân mà Thầy tặng cho chúng ta không những là những mùa xuân của đại từ, đại hỉ, đại xả mà là nguồn yêu thương tràn đầy qua những câu sau được trích trong “Xuân Từ Bi”: 
“Cũng vậy, cha mẹ sống đời sống có đạo đức, có tu tập, có hành trì và áp dụng lời Phật dạy vào đời sống hằng ngày của mình bằng cách không làm các việc ác, làm các việc lành, giữ thân tâm an lạc và trong sạch để nuôi dưỡng lòng từ, bố thí Phật pháp và của cải cho người nghèo khổ, sống chân thật và tin tưởng, tạo niềm tin và uy tín cho nhiều người.”
The springs that he gave us not only from the spring of the great compassion, great joy, great renunciation that is filled by the following sentence is quoted in the “The Compassionate Spring”:
Likewise, parents that live their lives of virtue, cultivation and practice apply the Buddha’s teachings in their daily life by not doing the evil, doing the good, purifying their peaceful bodies and minds in order to nurture loving kindness, give the Dharma and riches to the needy, live truly and confidently, create faith and prestige for many people.”

(The Compassionate Spring)Và nếu có con mắt trạch pháp thì chúng ta sẽ thấy mùa xuân không bao giờ héo úa, và hoại diệt khi được Thầy mô tả và trình bày qua bài “Nhìn Xuân qua Con Mắt Thiền quán” như sau:
Là người sống tỉnh thức, chúng ta tu học, thực hành vững chãi lời dạy của Đức Phật, chúng ta thưởng thức và nếm được pháp lạc, từ đó, hương vị an lạc, hương vị giải thoát và hương vị hạnh phúc đích thực thấm nhuần và tỏa mát thân tâm."

And if we have the wisdom eyes, we will find out that spring never fades, and ends when he describes and presents these ideas in "Looking the Spring through the Contemplative Eyethrough following sentences:
As person living consciously, we cultivate, learn, train the Buddha’s teaching steadily, we enjoy and taste the peaceful Dharma, from here, the fragrance of joyful flavour, that of free flavour and that of authentically happy flavour penetrate, pervade and cool our body and mind.”

(Looking the Spring through the Contemplative Eye)Mùa xuân vui hay buồn là do xuất phát từ tâm mình, nếu nghĩ đến chuyện tương lai vui thì mùa xuân của qúy vị sẽ đượm màu xuân tươi vui và hoan hỷ, còn nếu qúy vị tiêu cực thì mùa xuân của qúy vị sẽ buồn bã và cô đơn. Hãy thực hành theo những lời của Thầy Thích Trừng Sỹ thì cuộc đời của qúy vị sẽ luôn có được tâm xuân an lạc và thảnh thơi.
Spring is so happy or sad from one’s mind; if you think that the future is joyful, then your spring will be colored with joy and happiness, and if you are negative, then your spring will be sad and lonely. Let's practice Ven. Thich Trung Sy’s advices, your life will always be in peaceful mind and in relaxed spring.

Có những bạn tuy còn rất trẻ nhưng đã biết thực tập cách sống với sự từ bi và bỏ đi những thói quen không tốt của mình để đón mừng năm Mới. Có những người chỉ muốn nhận những điều may mắn đến từ bên ngoài nhưng không xả bỏ được những hành vi không đẹp của bản thân mình. Có những người đã kinh nghiệm qua những đau khổ thì tự mình biết cách tránh đi lầm lỗi khi xưa. Đấy đều là do những sự quyết định trong tâm qúy vị mà thôi. 

However, there are many people who are still very young but they know how to live with the practice of compassion and get rid of their bad habits to celebrate the New Year. There are those who just wish to receive a blessing from the outside but they do not let go their own unkind behaviors by themselves. There are those who had experienced the suffering in former year, and now they know how to avoid their past mistakes by themselves. It is all due to the decision in your mind.


Vậy mùa xuân của qúy vị vui hay buồn, tốt hay xấu, ý nghĩa hay vô nghĩa, hữu ích hay vô ích, thiên đường hay địa ngục chỉ là do tâm qúy vị khởi ra.  Chỉ có một niệm vọng tưởng nổi lên thì ta đã xuống cõi thấp, còn chỉ cần một niệm thanh tịnh thì ta đã được lên cõi an lạc.

So your spring is happy or sad, good or bad, meaningful or meaningless, useful or useless, heaven or hell; it just becomes from your mind. If we have only one delusion thought, we will be down to the lower world, but if we have only one pure concept, we will be on peaceful world.

Nếu qúy vị đọc được những bài xuân của Thầy Trừng Sỹ rồi thì chắc qúy vị cũng không cần đi xem bói hay tính việc may hay rủi cho số phận của mình. Có mùa xuân vô tận thì qúy vị sẽ có rất nhiều. Và nói xa hơn nghĩa là qúy vị sẽ có vô tận năng lượng tu tập trong năm Mới. Qúy vị sẽ hưởng vô tận niềm hoan hỷ, yêu thương, hạnh phúc, lòng quảng đại, sự bao dung, và tình người.
If you read the writings about spring of Ven. Thich Trung Sy, you will not need to go to see the fortune teller or to worry about his fate. When you have the endless spring, you will have a lot. And it further means that you will have endless energy practice in the New Year. You will enjoy endless joy, love, happiness, generosity, tolerance, and humanity.Và với cái nhìn rộng lượng của Thầy Trừng Sỹ qua những bài viết về xuân của Thầy, thì qúy vị sẽ được thấy mùa xuân trong lòng mình sẽ không bao giờ héo và mùa xuân ấy luôn đượm thắm một nguồn an vui và thấm nhuần đạo pháp đại từ, đại bi  thật vô tận.

And with a broad view of Ven. Thich Trung Sy through his writings about spring, you will see the spring in your hearts which will never wither and that spring will attain a source of happiness and permeate Dharma from great endless compassion.
 
Thầy Trừng Sỹ đưa ra những phương pháp để cho chúng ta có thể quay lại bến giác bằng cách giúp chúng ta từ từ tu hành trong những giáo lý căn bản của đức Phật.  Thầy dạy bỏ ác làm lành, Thầy là bậc thiện tri thức khuyên dạy từng căn tính của từng người. Chung quy Thầy hướng dẫn Phật tử qua những bài viết để chúng ta dẹp bỏ những tà tri, tà kiến.  Thầy dùng những lời ái ngữ để khuyên làm lành, tránh làm điều bất thiện.  Thầy giúp chúng ta bỏ đi những thói xấu hay những điều không hợp quy cũ.

Ven. Thich Trung Sy gives a method to make us come back to enlightenment shore by helping us from practice in the basic teachings of the Buddha. He teaches us to avoid evil and to do good, he is a good person to counsel of individual identity (character) of each person. In general, he leads the Buddhists through his writings to get rid of the wrong thought and wrong view. He uses compassionate language to advice us not to do incorrect things. He helps us to get rid of bad habits or things that are not suitable.
 
Thầy đã viết trong bài “Xuân An Lạc” để chúng ta cùng nhau thương nhau hơn để có thêm tâm từ: 

“Chúng ta biết khi mùa xuân tới, trăm hoa đua nở, muôn vật trong vũ trụ đều thay hình đổi dạng, nhưng có những cái bất diệt không thay đổi, đó là tấm lòng, đạo pháp, đạo tâm, tình huynh nghĩa đệ…”

He wrote in "the Peaceful Spring" in order to make us love each other to get more compassion:

 "We know when the spring comes; hundreds of flowers display the bloom, all things in the universe change and move, but there are the everlasting things unchanging, viz. the sincere heart, the dharma path, the devout heart, and brotherhood, etc."

(The Peaceful Spring) – by Ven. Thich Trung Sy
Chính những nguồn yêu thương, từ bi, hạnh phúc và an lạc miên viễn như vậy nên chúng con xin để tựa đề bài này là “Xuân Vô Tận”

Xuân Vô Tận


Xuân vô tận trong niềm vui,
Để đem phấn khởi muôn người hân hoan.
Chúng con hạnh phúc tiếng đàn,
Đưa người lên những núi ngàn hương hoa.
Tịnh độ ngay ở tâm ta,
An lạc, tươi thắm chan hoà bình yên.
Cũng để mọi người chư thiên an lành
Chúng con nay gắng thực hành
Cho “Xuân Vô Tận” chân thành từ bi
Chúng con dứt hết mê si
Cho thêm hoan hỷ, Liên trì Lạc bang
Hoa Xuân lấp lánh sen vàng
Bay khắp thế giới trên hành tinh xanh
Gió thổi mát trời trong thanh
Chúng con vui bước thiền hành nơi đây
Xin nguyện nghe những lời Thầy
Để tâm Xuân mãi đắp xây tình người. 
 

This is the main eternal source of love, compassion, happiness and peace, so this article is titled “The Endless Spring”:

The Endless Spring


The Endless spring is in a lot of joy
That brings excitement to everyone’s pleasure
With musical sound, we feel happier.
Leading a human up to the floral perfume mountain.
Pure Land is in our minds
Happiness, freshness, and peace

To make all the gods and human peaceful
We now try to practice soon.
For "The Endless Spring" being heartfelt compassion
We all end false impression
In order to be happier as Pure Land
Spring flowers glitter golden lotus
Throughout the world and over the green planet
Wind blows cool air in the sky
We step meditation happily right here.
Please listen to advices of this Teacher
To build up Spring heart with humanity forever.
Minh Thành (Pháp Nhãn)